ደምዳሚ ኣዋጅ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ፌደራላዊ ባይቶ ፌ.ደ.ም.ኤ


ፌደራላዊ ባይቶ ፌ.ደ.ም.ኤ ካብ ዕለት 24 ክሳብ 26 ወርሒ 12/2014 ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምስፋን ቃልስና ነሕይል ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዓወት ዛዚዙ።

ኣብ መእተዊ ኣኼብኡ - ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ኤርትራ

  • ምዕባሌታት ኣብ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ

  • ጸብጻባት ኣብያተ - ጽሕፈታትን ፈጻሚት ቤት ጽሕፈትን

  • ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ጸብጻብ ኣብ ዝብሉ ትሕዝቶ ኣጀንዳታት ተኻይዱ።

ድሕሪ ስሩዕ መኽፈቲ ኣኼባ ፌደራላዊ ባይቶ ብቐጥታ ኣብ ህሉው ዛዕባ ኩነታት ኤርትራ ብምእታው ብሰንኪ’ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ግፍዕታትን ኣብ ኩሉ መዳያት ናይቲ ስርዓት ፖለቲካዊ ፍሽለታት ናይ ውድቀቱ ብምግንዛብ ስለ ዝኾነ ፌደራላዊ ባይቶ ንመላእ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ዝሰርሓ ኣብያተ ጽሕፈታት መንግስትን ካብዚ ሽግር’ዚ ንምግልጋል ምስ ህዝቢ ብምትሕብባር ኣንጻር’ዚ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ብምዕጣቕ ቃልስታቶም ከሐይሉ ይጽውዕ።

ፌ.ደ.ም.ኤ ነቲ ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ዝዓኑ ዘሎ ኢኮኖሚ ጠንቂ ስደት መንእሰያት ኤርትራ ዝኾነ ብተወሳኺ ውን ነቲ ብውሕድ ረብሓታት ተዓሻሽዩ መሸጣ ደቂ ሰባት ዝግበር ዘሎ መጥባሕቲ ናውቲ ኣካላት ዘይሕጋውን ሰብኣዊ ርህራሄ ዝጎዶሎን ኣጸያፊ ተግባር ተዋፊሩ ኣብ ዝሰርሓሉን፡ ብዛዕባ ዋሕዚ ስደተኛታት ኤርትራውያን ጠንቂ ስደት ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ዘይኮነስ ኢኮኖምያዊ ሽግር ዝወለዶ እዩ ዝብል ገለገለ ሃገራት ኤውሮጳ ሒዘንኦ ዘለዋ ግጉይ ኣመለኻኽታን ፖሊሲኤን ክቕይራ ጻውዒቱ የቕርብ።

ፈደራላዊ ባይቶ ነቲ ኣብ ውሽጢ ደንበ ሓይልታት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዘሎ ኩነታት ብዕምቆት ተኻቲዕሉ። ኣብዚ ሸነኽ’ዚ እቲ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ውጽኢታቱ ንምግምጋምን ህላዌኡ ንርግጋጽን ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣካይዳ ዝተፈላለየ ጽፍሕታቱ ንምስትኽኻልን ንምእራምን መጻኢ ቻርተራቱ ንምምዕባልን ከምኡ’ውን ንኹሉ ዓቕምታቱ ኣብ መድረኻዊ ገድሊ ክጥርነፍ ሰፊሕ ባይታ ከፊቱ።

ብመሰረት’ዚ ፈዴራላዊ ባይቶ ንኹለን ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ባይቶ ይኹን ኣብ ደገ ኣወንታዊ ግዲኤን ከበርክታ ምእንቲ ህዝብናን ሃገርናን ካብ ሓደጋ ብርሰትን ዕንወትን ንምድሓን እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝካየድ ዘሎ ሕማቕ ሽግራትን ሰብኣዊ ግፍዕታትን ገመዱ ንክብተኽን ኣብ ሃገርና ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምስፋንን ፌ.ደ.ም.ኤ ምሕጽንቱ የቕርብ።

ብምቕጻል ፌ.ደ.ም.ኤ ነቲ ካብ መጀመርትኡ ኣትሒዙ ዝግስግሰሉ ዝነበረ ንኹሉ ሓይልታት ደንበ ተቓውሞ ክብ ንምባል ኣብ ዘበርከቶ ጻዕርታት ብምዝማድ ብፍላይ ከኣ ኣቦ መንበር ውድብ ንኣሰናዳኢት ሽማግለ ካልኣይ ሃገራዊ ባይቶ ንምዕዋት ብምሉእ ድምጺ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ብምውካል ፌደራላዊ ባይቶ ፌ.ደ.ም.ኤ ንኣቦ መንበር ውድብ ነዚ ዕማም ንኸካይድ ንምኽትል ኣቦ መንበር ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝተፈላለዩ ዕማማት ኣቦ መንበር ውድብ ከካይድ ምሉእ ማንዴት ሂቡ።

ፌደራላዊ ባይቶ ነቲ ኣብ ኣብያተ ቤት ጽሕፈታት ዝቐርብ ጸብጻባት ብግቡእ ድሕሪ ምክትዑ ኣገደስቲ መምርሕታት፡ ውሳኔታትን ለበዋታትን ወሲዱ። ካብ ዝተወስዱ ቀንዲ ውሳኔታት ባይቶ ከኣ ንራብዓይ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ እዋኑ ንምክያድ ንመሪሕነት ፌ.ደ.ም.ኤ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንምምዛዝ ሓላፍነት ሂቡ።

ብዛዕባ ድሕሪ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ውሽጢ ፌ.ደ.ም.ኤ ብውሑዳት ዕላማ ዘይብሎም ተበለጽትን መዝመዝትን ውልቀ ሰባት ዘጋጠመ ሽግራት ባይቶ ብደቂቕ ገምጊሙ ድሕሪ ምፍላጥ ንኣገደስቲ ዝበሎም ጉድለታት ኣብ ምምሕዳራውን ስርዒታውን ሸነኻት፡ ኣብ ምክትታልን ምቁጽጻርን ውሳኔታት ወሲዱ።

ፌደራላዊ ባይቶ ነቲ ዘጋጠመ ሽግራት ንኣባላት ውድብን ጨናፍርን ትካላትን ከምኡ ድማ ፈተውቲ ውድብን ደገፍቱን ዘርኣይዎ ሓላፍነታዊ ጽኑዕ መርገጺ እናሞገሰ ንጠቕላላ ፈተውትናን ህዝብናን ነዞም ብብልሽውና ተጠላቕዮም ብመንገዲ ዘይሓላፍነታውያን ማዕከናት ዜና እንታይ ይበሃልን ይንበብን ዘይፈልጣ ኣቓልቦ ንኸይትገብሩ የተሓሳስብ።

ፌደራላዊ ባይቶ ነቲ ብህዝብን መንግስትን ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ሓገዛት ንደቂ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ደንበ ተቓውሞ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኤርትራ ኣብ ታሪኽ ሕብረተሰብ እውን ባህልን ንኽልትኣዊ ዝምድናታት ዝተሞርኮሰ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ቀርኒ ኣፍሪቓ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ኤርትራ ቀዋሚ ሕጊ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ዝተሞርኮሰ ሰፊሕ ዕድል ከም ዝኸፈተ ፌደራላዊ ባይቶ ገምጊሙ።

ኣብ መደምደምታ 3ይ ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ምኽትል ኣቦ መንበሩ መሪጹ። ከምኡ ድማ ዳግማይ ምሕጽንትኡ አሐዲሱ።

ውሳኔ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዕሊ ኣጽዲቕ።

 

ዓወት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ!

ክብርን መጎስን ንስውኣና!

ፌደራላውነትና ናይ ሽርክነት……….ያ

26/12/2014

------------------- 0 -------------------