ሓባራዊ ቃል

ብኣጋጣሚ ዝኽሪ መበል 23 መት

በዓል ናጽነት ኤርትራ

 

 

ዝኸበርኩም ኣባላት ፖሊቲካውን በርጌሳውን ማሕበራት!

ዝኸበርኩም አሕዋትን አሓትን!

ዝኸበርኩም ካብ ርሑቅን ቀረባን ዝመጻእኩም ዕዱማት ኣጋይሽ!

 

ኣቐዲመ ብሽም ኣዋሃሃዲት ሽማግለ፤ ፖለቲካውያን፤ በርገሳውያን ማሕበራትን፤ ውልቀሰባትን፤ ኣባላት ኤርትራዊ ሕብረት ኣብ ሽወደን ሃገራዊ ሰላምታ ኤቕርብ።

 

ቀጺለ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ነዛ ታሪኻዊት መዓልቲ ብሓባር ከነብዕል ኣብዚ ምርካብኩም ክብ ዝበለ ምስጋና ይብጻሕኩም።

 

ሎሚ መበል 23 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ከነብዕል ከሎና፤ኣብ ኣእምሮና ብዙሓት ነገራት ዘተሓሳስቡን ዝሕዝኑን ኣብ ልዕሊ ሕዝብና ይወርድ ኣሎ ስለምንታይ ኢዩ እዚ ኩሉ ዝብል ዓቢ ናይ ሕቶ ምልክት ብምቕማጥ ነውርዶን ነደይቦን፤ እስከ ገለ ካብኦም ክንርኢ ክንፍትን።

 

ብቀዳምነት ነዚ መዓልቲ እዚ ህያው ንምግባር መዳርግቲ ኣልቦ ቅያን ጅግንነትን ዝፈጸሙ ምእንቲ ነጻነትን፤ ፍትሕን፤ ግዛኣተ ሕግን፤ ሰብኣዊ መሰልን ክቡር ሂወቶም ዝኸፈሉ፤ ኣርዑት ባዕዳዊ መግዛእቲ ብምስባር፤ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሃገሩ ብቅሳነትን፤ ራህዋን ከይተሰከፈ ዝነብረላ ሃገር ህያው ንምግባር በጃ ዝሓለፉ ክንዝክር ከሎና፤ከምኡ ድማ ኣብዚ ዓመትዚ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2014 እቲ ምሉእ ዕድሚኡ ከይተሓለለ ክቃለስ ዝጺንሔ ኣብነታዊ መራሒና ስዉእ አሕመድ ናስር ከም ኡ እውን ሓርበኛ ተጋዳላይ መምህር ዑቁባሚካኤል መስመር ካብዛ ዓለም ብሞት ካባና ብምፍላዮም ክሳራ ኩልና ምዃኑ እንዝክረሉ መዓልቲ እውን ኢዩ። ናይዚ ዓመት ዚ ኣከባብራ መ ዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጭርሖ፣

 

“ሃገራዊ ሓድነትን ሓርነትን ኤርትራ”

 

ብዝብል ነቶም ነዚ ዕላማታትዚ ኣብነታውያን ዝኾኑ ከም ኣቦታትና ዓብደልቃድር ከቢረ፣ ራስ ተሰማ፣ ኢብራሂም ሱልጣን፣ ወልደ ኣብ ወልደማርያም፣ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ፣ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ኣሰሮም ብምኽታል ቃልስና ካብ ምልክነት ናብ ደሞክራስያዊ ስርዓት ንምሕናጽ ብሓባር ስትራተጂካዊ ምሕዝነትና ንምሕዳስ ኢዩ።

 

 

 

ሎሚ እውን ከምቲ ዝሓለፈ ዓመታት ህዝብና ን 23 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ፤ ሰብኣዊ መሰሉ ተገፊፉ፤ መወዳድርቲ ዘይርከቦ ሕሰምን፤ መከራን፤ ግፍዕን፤ በዚሕዎ ካብ ዶብ ናብ ዶብ ክሰግር ብጥይት ኣብ ዝርሸነሉን ስደተኛታትና ብጅምላ ኣብ ባሕሪ ዝሓልቁሉን ብነጋዶ ኣብ ሲናይ ዝሕረዱሉን ዝእሰርሉን ናውቲ ኣካሎም ዝሽየጡሉን፣ ኤርትራ ናይ ዜጋታታ በት ማእሰርቲ ኣብ ዝተቀየረትሉን፣ በዚ መዓልቲ ተቃውሞናን ጽንዓትናን ነሕደሰሉ እምበር መዓልቲ ታሕጓስን ሳዕሳዒትን ኣይኮነን እንተበልና ምግናን ኣይኮነን።

 

ኣብዚ ግዜዚ ምልካዊ ስርዓት እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝገብሮ ኢሰብኣዊ ተግባራት ከይኣኽሎ ድማ ኣብ ዞባና ዕሱብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኮይኑ መሳርያታትን ካልእ መሳለጥያታት ነቶም ብኣህጉራዊ ማህበረ ሰብ ዝተወገዱ ናይ ራዕዲ ሓይልታት እናዓደለ ሰላምን ቅሳነትን ኣብ ሃገርናን ዞባናን ከሊኡ፣ ካብ ዓለም ተንጺሉን ተፈንፊኑን ይርከብ።ብመላእ ሕዝቢ ኤርትራ ተቀባልነት ስኢኑ ብዑሱባት ደቀ ወጻኢ ይሕሎ ኣሎ።

 

ነዚ ኩሉ እከይ ተግባራቱ በታ መሽረፈት ተቨ ኤረ ገሩ ሽም ካብ ህግደፍ ናብ ህግሓኤ/ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ዝብል ሽፋን ገሩ ብስሚዒት ነቶም ኣብ ወጻኢ ነቶም ደገፍቱ ዝኾኑ ኤርትራውያን ርድኡንን ሓግዙንን እናበለ ኣብ ዝግዕረሉ ዘሎ ከንቶ ፈተነ ከምኡ እውን ነዚ እኩይ ተግባራት ስርዓት ህግደፍ፤ ሕብረተሰብ ዓለም ክጉህየሉን፣ ክዛረበሉን ክሎ፣ እቲ መበቈሉ ኤርትራዊ ዝኾነ ኣብ ወጻኢ ዝቅመጥ፣ ስቅያት ሕዝቡ ርእዩ ከምዘይረኣየ፤ ሰሚዑ ከምዘይሰምዐ፣ ንጨቋኒ ስርዓት ካብ ማዕቀብ ንምድሓን፣ ኣብ ከተማታት ዓለም ዝገብሮ ዘሎ ኣነዋሪን ዘሕፍርን ስላማዊ ሰልፍታት፣ እንርእየሉን እንምስክረሉን፣ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ 2013 ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 350 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብጅምላ ኣብ ባሕሪ ክሃልቁ ከለዉ፣ ዘርኣዮ ኢስብኣዊ መልሲ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ብሓደ ኣረመናዊ ስርዓት ተተሒዛ ከምዘላን ሕዝቢ ኤርትራ ቅልጡፍ ረድኤት ከምዘድልዮ ተገንዚብና።

 

ኩቡራትን ኩቡራንን!

 

ሎሚ ነዚ መዓልቲ እዚ ኣብ እንዝክረሉ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ኩነታት ሃገርናን ሕዝብናን ምሕሳብን ምስትንታንን ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር ንኩሉ ካልኣዊ ሕቶታትና ገዲፍና ነዚ ሕዝብና ዘጽንት ዘሎ ውልቀ መላኺ ስርዓትን ካብ ሱሩ ምሒኻ ሕዝቢ ኤርትራ ምድሓን ኢዩ። ኣብ ወጻኢ ንሕዝቢ ኤርትራ ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ሕዝባዊ ምልዕዓላትን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ወፈራን ሓድነት ተቛወምቲ ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓባር ስራሓት ኣብ ዲፕሎማስያውን ፖሊቲካውን፣ መራኸቢ ብዙሓን፣ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ተቃውሞ ክስጥምን ክሓብርን በዚ ኣጋጣሚ ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ፡፤

 

 

እቲ ካብ 2009 ዝተመስረተ ናይ ሓበር ጽላል ፖሊቲካውያንን በርገሳውያንን ውልቀስባትን ኣብ ከተማ ስቶክሆልም በቲ ዝተለሞ መደባት ፖሊቲካውን ሕዝባውን፣ ደፕሎማስያውን፣መራኸቢ ብዙሓንን፣ ዝተዓመ ስራሓት ቀሊል ኣይነበረን።ዝተገብረ ዝምድና እውን እናዓበየ ብምኻዱ፣ምስተን ካልኦት ሰልፍታት ሽወደን ድማ ሓያል ጽልዋ እናሕደረ ይኸይድ ኣሎ። ሎሚ እቲ ብኣፍልጦ ወይ ብዘይ ኣፍልጦ ነቲ ስርዓት ክድግፍ ዝጸንሔ፣ገሊኡ ናብ ደንበ ተቃውሞ እናተጸንበረ ዝተረፈ ድማ ኢዱን ኣፉን ሒዙ ገዝኡ ከምዝተርፍ ይርኤ ኣሎ ውዒሉ ሓዲሩ እዚ እውን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከምዝጽንበር ርግጸኛታት ኢና፡፤ዕላማ ናይ ሓባር ጽላልና ኣብዚ ከይትሓጽረ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ዝምድናታትን ርክባትን ክሕይልን ቀጻልነቱ ክሳብ ዝረጋገጽን ከኣ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ምዃና በዚ ኣጋጣሚ ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ። ኮይኑ ግን ክእለትን ዓቕምን ናይ ኵሎም ንድሕነት ሃገርን ህዝብን ዝሰርሑ ዘለዉ ወገናትና ብፍላይ ድማ እቶም ተወዲቦም ዝቃለሱ ፖሊቲካውን በርገሳውን ትካላት እምነት ሕዝቢ ንምኽሳብን ኣህጉራዊ ኣቃልቦ ንኽረኽቡ ሓያልን ድልዱልን ምትሕብባር ከምዝጽበዮም ብዙሕ ጻዕሪ ድማ ከምዝሓትት ከነዘኻኽር ንደሊ።

 

 

ክቡራትን ክቡራንን!

 

ጨቋኒ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ. ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ሃገርን ህዝቢን ምጥፋእ ሜላ ልዕሊ ዝኾነ ዘተሓሳስበና ከቢድ ጉዳይ ኢዩ።ምኽንያቱ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን መመላእታ ዝሰርሓሉን ዝቕጽሎ ዘሎን እከይ ተግባራት፤ ንሕና ኤርትራውያን ንሓንቲ መዓልቲ ውን ትኹን እከይ ተግባራቱ ደው ከነብሎ ክሳብ ሎሚ ዘይምብቃዕና ተውሳኺ ሽግር ኮይኑ ንረኽቦ።ስለዚ እቲ እንኮ ኣማራጺን መፍትሕን ናይዚ ሽግር ኩሉ ኤርትራዊ ዘለዎ ዓቕምን ክእለትን ብምውህሃድን ምርድዳእን ስርዓት ህግደፍ ንምልጋስ ከም ቀዳማይ ጉዳዩ ሰሪዑ ብሓባር ክቃለስ ምስ ዝበቅዕ ጥራሕ ኢዩ ህዝብና ካብዚ ሽግር ክገላገል ዝኽእል። ብርግጽ ድማ ነዚ ስርዓት'ዚ ካብ ስልጣን ምልጋስ ንጥቕሚ ኵሉ ህዝቢ ስለዝኾነ ቅድሚ ዅሉ ኣብ ሞንጎና ክህሉ ዝኽእል ባህርያዊ ፍልልያት ብግቡእ ተኣሊዩ ብሓባር ክንለዓልን ክንውደብን ግዜኡ ዝጠልቦ እዋናዊ ሕቶ ምዃኑ ንኹሉ ከነዘኻኽር ንፈቱ።

 

ሎሚ መዓልቲ ከምዚ ኢልና ኵልና ኣብዚ ከባቢ እንርከብ ፖሊቲካውያንን ሲቪካውያንን ማሕበራት ብሓባር ኮንና መዓልቲ ናጽነት ምኽባርና ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ጥምረትን ውህደትን ህዝቢ ዘቃላጥፍን ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝብና ናብ ዓወት ገጹ ዘምርሕን ኢዩ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን፣ ኩሎም ግዱሳት ኣብ መስርሕ ምጥርናፍ ተቓወምቲ ሓይልታት ዘሎ ሓጎጽጎጽ ከይሰንበዱ ምልጋስ ምልካዊ ስርዓት ቀዳምነት ብምሃብ ኣብ ጐድኒ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሱ ማሕበራትን ተቓወምቲ ውድባትን ብምስላፍ ሓድነቱ ንምርግጋጽን፣ ንምድልዳሉን ዝዓለመ ተበግሶ ብምውሳድ ክደፉኡሉን ክተሓባበሩን በዚ ታሪኻዊ መዓልቲ ደጊምና ከነዘኻኽር ንፈቱ።

 

ድሕሪ ናጽነት ባህግን ድሌትን ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኩሉ ብፍቕርን ሰላምን ተኸባቢሩ ሓንቲ ደሞክራስያዊትን ብዙሓ - ሰልፋውን ቅዋሞውን መንግስቲ ንኩሉ ዘጋታት ብዘይ ኣፈላላይ ማዕረን ምዕሩግን ኣተዓዳድላ ስልጣንን ሃብትን ሃገር ንምሕናጽ ኢዩ ኔሩ ሕልሙ፤ ስርዓት ህግደፍ ግን ነቲ ዝነበረ ናይ ብሓባር ተኸባቢርካን ተሳኒኻን ምንባር ኩቡር ባህሊ ኣፍሪሱ፣ ኤርትራን ሕዝባን ንምጥፋእ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ከፋፊልካ ግዛእ ስልቲ ብምክታል ሕዝቢ ኣብ ነንሕድሕዱ ከምዝጻላእን ከምዝፋነን እምነት ሓድሕድ ኣጥፊኡ ከምዝበታትን ገርዎ ሎሚ ኤርትራ ሕዝቢ ዘይነብረላ ኮይና ትርከብ፣ ምስ ኣብ ዞባናን ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ኩናት እናጻሕተረ ኣብ ዳግማይ መስዋእትን ዕንወትን ኣቃሊዑ ንህላዌ ኤርትራ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ይቅጽሎ ኣሎ። ስለ'ዚ ኩሎም ምእንቲ ፍትሕን ዲሞክራስን ማዕርነትን ዝቃለሱ ሓይልታት ንውዲታት ህ.ግ.ደ.ፍ ኣምኪኖም ባህግታትን ድሌታትን ህዝብና ህያው ንምግባር ቃልስታቶም ከኻዕብቱን ዕዙዝ ተርኦም ክጻወቱን በዚ ኣጋጣሚ ጻዊዕትና ነቕርብ።

 

ይኣክል 23 ዓመት ኣብ ባርነት!

እምቢ ንምልኪ እው ንደሞክራሲ!

 

 

ዓወት ንደሞክራስያዊ ቃልሲ ሕዝቢ ኤርትራ!

ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት!

ዝኽርን ክብርን ንስዉአትና!

 

 

ኣዋሃሃዲት ሽማግለ

ፖሊቲካውን ብርገሳውን ማሕበራት ሽወደን

2014-05-24