altራብዓይ  ስሩዕ  ኣኼባ  ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ  ሃገራዊ  ባይቶ ንደሞክራሲያዊ  ለውጢ

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ... .. ንተቓወምቲ ሓይልታቱ ብሓፈሻ ንኤ..... ድማ ብፍላይ ኣብ ከምኡውን ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእንንህዝብና ገጢሙዎ ኣብ ትሕቲ ዘሎ በዳሂ ኩነታት እዩ ራብዓይ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዕለት 1/7/13 ዝጀመረ።

 ኣብ መኽፈቲ፡ ምልኣተ ኣኼባ ድሕሪ ምርግጋጽን ኣኼባ ንምክያድ ዘድሊ ምድላዋት ተዋዲዱ ከምዘሎ ድሕሪ ምርግጋጽን ስሩዕ ኣኼብኡ ብዕሊ ጀሚሩ። ኣብ መጀመርታ መዓልቲ ትሕዝቶ ኣጀንዳን ቅደም ተኸተልን ድሕሪ ምስራዕ ድማ ኣብ ካላኣይ መዓልቲ በቲ ዝተሰርዔ ኣጀንዳ መሰረት ፖለቲካዊ ገምጋም ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ናይ ውሽጢ ሃገርን ከባብን ከምኡውን ዓለምለኻዊ ኩነታት ብዕምቆት ዘትዩ። ስርዓት ህግደፍ ብቐዳምነት ኣብ ውሽጢ ህዝብና ካብኡ ቀጺሉ እውን ኣብ ጎረባብትናን ኣብ ዞባናን ፈጢርዎ ዘሎ ኣሉታዊ ዝምድናታት ገምጊሙ። ውጽኢት ናይ ኣሉታዊ ፖሊሲታቱ ዝኾነ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ደረት ዘይብሉ ክሳብ ምሻጥ ውሽጣዊ ኣካላትን ዝኸይድ ስቓያቶምን ብዝርዝር ድሕሪ ምርኣይ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት እዚ ጉዳይን ኣተሓሕዝኡን ብዝምልከት ንጹር ዕማም ሒዙ ክወጽእ ከምዘድሊ ርእዩ።

 ስርዓት ህግደፍ ጸገም ስደተኛታትና ዘይግድሶ እከይ ስርዓት ምዃኑ ብሓደ ወገን ስደተኛታትና ድማ ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብዘፍቅዶ መሰረት ሰብኣዊ መሰሎም ተሓልይሎም ክነብሩ መታን ክከኣል ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ዝጀመሮ ስረሓት ኣበርቲዑ ክቕጽል ከምዘድሊ ርእዩ። ብዘይካዚ ጉዳይ ደንበ ተቓውሞ ብሓፈሻ ኣብ ትሕቲ ጽላል ..... ብዛዕባ ዘለዉ ኣካላትን ብናህሪ ንከይቅጽሉ ዘጋጥሙ ወድዓውን በዓልቤታውን ጸገማትን ብሰፊሕን ብዕምቆትን ኣብ ምዝታይ ቀጺሉ ኣሎ።

 ዝቕጽል ትሕዝቶ ኣኼባ በብእዋኑ ከነስዕበኩም ኢና

 ክፍሊ ዜናን ባህልን

 02/07/13