altኣብ’ቲ ብርክት ዝበሉ ወከልቲ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃገራዊ ባይቶ ዝርከባ ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ዝተረኽብሉ፣ 

ንምድላው ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤን ሙቛም ኣሰናዳኢት ሽማግለን ዝሕግዝ ብዕለት 15 ሰነ 2013 ዝተኻየደ ናይ ምኽክር መድረኽ፣ ኣቦ ወንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዶክተር ዮሱፍ ብርሃኑ ኣብ ዝሃቦ ናይ መእተዊ ቃል፣ “መጀመርያ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ናብ’ዚ መኣዲ ምኽክር ምምጻእኩም ከመስግነኩም እፈቱ፣ ቀጺለ ድማ ሙቛም ኣሰናዳኢት ሽማግለ ብቁጽርን ብዓይነትን ብኡ ኣቢልና ድማ ምድላው ንካልኣይ ጉባኤን፣ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሃገራውያን ጉዳያት ይጽበዩና ኣለው። እዚ ድማ ንፈጻሚት ጥራይ ዝግደፍ ስለዘይኮነ፣ ንኩላትና ዝምልከት ክሳብ ዝኾነ ሕሉፋት ጌጋታትና ኣሪምና ብማዕረ ክንሓስበሉን ኣብ ነንሕድሕድና ምትእምማን ብዝሰፈኖ ኣገባብ ብእሂን-ምሂን ክንዛተየሉን ይግባእ ድሕሪ ምባል፣ እዚ ምኽክር’ዚ ንባይቶ ብሓፈሻ ነቲ ዝካየድ 2ይ ጉባኤ ድማ ብፍላይ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ኣብ’ቶም መሰረታውያን ጉዳያት ኣዕሚቕና ክንመያየጥ ናይ ነፍስወከፍና ሓላፍነት’ዩ ክብል ኣተሓሳሲቡ።

altኣብ’ቲ ናይ ምኽክር ዘተ ብዝተፈላለዩ ወከልቲ ኣካላት ዝቐርቡ ዝነበሩ ሓሳባት መብዛሕትኦም ተመሳሰልትን ኣዝዮም ድማ ሃነጽትን’ዮም ኔሮም። ተሳተፍቲ ናይ’ቲ ዘተ ነቲ ብሃገራዊ ባይቶ ዝተዳለወ ናይ ምኽክር መድረኽ ብምምስጋንን ብምሙጓስን፣ “ብዛዕባ ዝመጽእ ዘሎ 2ይ ጉባኤን ሙቛም ኣሰነዳኢት ሽማግለን ቅድሚ ምዝራብና፣ ምልስ ኢልና ንኣመጻጽኣ ዋዕላን ኮሚሽንን ቀጺሉ ድማ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤን ተመልኪትና ንዝነብሩ ድኽመታትን ኣሉታውያን ጎድንታትን ክሳብ ሕጂ ዘውርዱልና ዘለዉ ጉድኣታትን ብምግምጋም፣ ኣብ ልዕሊ ኣሰናዳኢት ሽማግለን ዕማማታን ዘለና መረዳእታ ብምብሳልን ብዘይ ተጉላባነት ግሉጽነትን ተሓታትነትን ብዝዓብለሎ ኣገባብ ክንዛተ ይግባእ” ንዝብል ናይ ሓባር ርኢቶ መሰረት ብምግባር፣ ንሕሉፍ ተሞክሮታት ብምድህሳስ ኣብ ዝተላዕሉ ዛዕባታት ዘለዎም ርኢቶታት ኣፍሲሶም።

ከም ውጽኢቱ ድማ ንሙቛም ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝምልከት፣

-ኣሰናዳኢት ሽማግለ ብቁጽሪ መጠነኛን ቅርጥውትን ኮይና ብውክልና ዘይኮነስ ብዓቕሚ ዝበሰሉን ሙሉእ ግዚኦም ክህቡ ዝኽእሉን ብዝተኽኣለ መጠን ዝተቐራረበ ኣተሃላልዋ ዘለዎምን ኣካላት ዝሓቖፈት ክትከውን፣

-ከም’ቲ “ትኣምኖ ልኢኽካስ እንታይ ተሪፉኒ ኣይትበል” ዝባሃል ብሓባር ዝኣመንናላን ዝተነጸረ ዕማማት ተቐቢላ ብተሓታትነት እትሰርሕ ክትከውን፣

 -ንኤርትራዊ ኣተሃላልዋ እተንጸባርቕን ብዓቕሚ ‘ምበር ብቁጽሪ ዝዘቕበበት ከይትኸውን ብኽፉትን ሃገራውን መንፈስ ክትቀውም ዝብሉን ካልኦትን ኣገደስቲ ርኢቶታት ቀሪቦም።

 

altንዕማማት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝምልከት ድማ፣-

-ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሃገራዊ ባይቶ ኮይና ብፖለቲካዊ መሪሕነት ንዝተዳለዉ ሰነዳት ተቐቢላ ናብ ህዝቢ ተውርድን፣ ርኢቶታት ህዝቢ ድማ ናብ መሪሕነት ተቐርብን ቴክኒካዊ ስራሓት እተሰላስል ድኣ’ምበር ንፖለቲካዊ ስልጣን እትውስን ኣይኮነትን፣

-ንዝቐረቡ ሰነዳት ሙርኩስ ብምግባር ናይ ተሻረኽቲ ሓይልታትን ናይ ህዝቢ ሓሳባትን እተንጸባርቕ ድኣ’ምበር ናይ ገዛእ ርእሳን ውድባዊ ይኹን ግላዊ ጸግዕታትን ከተርኢ ኣይግባእን ዝብሉ ሓሳባት ቀሪቦም።

 

ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራዊ ነጸብራቕ ናይ ኣረኣእያና ምቅርራብ ሃልዩ፣ ኩሉ’ቲ ዝቃለስ ዘሎ ሓይልታት ኣብ ሕቶ ኣገባብ መሪሕነት ንጹርን ፍትሓውን መረዳእታ ወኒኑ ሙሉእ ፖለቲካዊ ስምምዕ ተጌሩ ናብ ጉባኤ ምስዝኣቱ፣ ነታ እትምዘዝ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ኣዝዩ ሓጋዚ ይኸውን’ሞ ህዝቢ ዝሰልፍ ብቑዕ መሪሕነት ንምምራጽ ድማ ዓቢ እጃም ይህልዎ ኣብ ዝብል መረዳእታ ተበጺሑ።

እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፣ ነቲ ብዶክተር ዮሱፍ ብርሃኑ ዝቐረበ “ካብ’ዚ ጽላል ባይቶ ወጻኢ ኮይኖም ዝጸንሑ ሕጂ ግን ኣብ 2ይ ጉባኤ ክንሳተፍ ኢና ዝብሉ ሓይልታት ኣለዉ። ንሕና ከም ባይቶ ማዕጾና ርሑው’ዩ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዘተ ሽማግለ ብሙቛም ብዝደለይዎ መንገዲ ክተመያይጦም ተቐሪባ ኣላ” ንዝብል ኣርእስቲ ውን ተሳተፍቲ’ዚ ናይ ምኽክር መድረኽ ብባይቶ ንዝተወስደ ስጉምቲ ብምቕባል ብዕቱብ ተራእዩ ብሰፊሕ ክዝተየሉ ኣስሚሮምሉ።

ኣብ መወዳእታ መራሕቲ ናይ’ቲ ምኽክር ጽማቕ ናይ’ዚ ተጠቒሱ ዘሎ ኣገደስቲ ነጥብታት ንተሳተፍቲ ኣቕሪቦም። ቀጺሉ ዶክተር ዮሱፍ ብርሃኑ “እዚ ናይ መድረኽ ዘተ ዝበሰለ ኣተሓሳስባን ብርኢቶታት ዘቀራርብ ሃዋሁውን ዝተራእየሉ’ዩ ኔሩ፣ ፈሲሶም ዘለዉ ሓሳባት ድማ ኣገዳስነቶም ዕዙዝ’ዩ’ሞ ንዕኦም ሙርኩስ ብምግባር ናብ’ቲ ሒዝናዮ ዘለና ዕማማት ክንስጉም ኢና ከም’ዚ ዝኣመሰሉ ናይ ምኽክር መድረኻት ድማ ክንቅጽሎ ኢና ምስ በለ፣ “ናይ ለውጢ ሓይሊ ክንከውን ተኾይኑ ተቓወምቲ ሓይልታት ድኣ’ምበር ፓርላማ ከምዘይኮንና ኣሚንና፣ ውሽጥና ኣጽሪና ከም ተቓወምቲ ንተቓወምቲ ዘስርሕ ሕግታት ኣጽዲቕና ነቲ ስርዓት ኣብ ምእላይ ከነድህብ ደጊመ ደጋጊማ የተሓሳስብ ክብል ናይ መዛዘሚ ቃሉ ኣስሚዑ።