Get Adobe Flash player

altብኣሰናዳዊት ኮሚተ ጽንብል

 

ትማሊ ቀዳም ዕለት 28 መስከረም 2013 ብምኽንያት መበል 52 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሕዝቢ ኤርትራ ኩሎም ፖሊቲካውን ብርገሳውን ግዱሳት ወልቀ ሰባትን ዝተሳተፍዎ ካብ ሰዓት ሽድሽተ ናይ ምሸት ክሳብ ሰዓት ሓደ ናይ ንግሆ ሰንበት ብድምቀት ከቢሩ ኣምስዩን ሓዲሩን። እቲ ጽንብል ፣“ወርሒ መስከረም ወርሒ ሓበንን ጽንዓትን ሕዝቢ ኤርትራ”

”ኣብ ዝብል ቴማ ኢዩ ተጽንቢሉ።

መኽፈቲ ጽንብል

 

ኣብ መኽፈቲ ጽንብል ኣሰናዳዊት ኮሚተ ባሕቲ መስከረም 2013 ብናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ሰላምታ ነቲ ጽንብል ከፈታቶ፣ ቀጺሉ ድማ መራሕ መደብ በዓል ኣቶ ሰመረ መሓሪ ፣ትርጉምን እንታይነትን ወርሒ መስከረም ንሕዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑንን፣ ሎሚ ነኽብሮ ዘሎና ደርብ ጽንብል ሓደ እቲ ሕዝቢ ኤርትራ ን 30 ዓመታት ተቃሊሱ ዘዔወቶ ብረታዊ ቃልሲ ብውሑዳት ብመሪሕ ስዉእ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ altዝተጀመረ ብኩሉ ሕዝቢ ኤርትራ ድማ ተቀባልነት ረኺቡ ኣብ 1991 ናጽነት ሕዝቢ ኤርትራ ዘረጋገጸ ፣እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ብ 18 መከረም 2001 ኣብ ልዕሊ እቶም ተቃሊሶም ናይ ሕዝቢ ኤርትራ ድምጺ ኮይኖም፣ንጋገ ኣሎና ስልጣን ንሕዝቢ ከነርክብ ኣሎና፣ ድልየት ሕዝቢ ኤርትራ ፣ሕግን ፍትሕን ስለ ዝኾነ፣ ነዚ ጠለባት ዚ ዘማልእ ደሞክራስያዊ ስርዓትነተኣ ታቱን ዝበሉ መራሕትን፣ ዓበይቲ ዓድን፣ጋዜጠኛታትን፣ መራሕቲ ሃይማናቶትን ዝተመቁሑላ ወርሒ ናይ ጸላም መዓልቲ እኳ ትኹን ኣቲ ንሶም ዘልዓልዎ ሕቶ ሎሚ ንዓና አብዚ እነካይዶ ዘሎና መስርሕ ደሞክራስያ በርቲዕናን ሓቢርናን ንኽንቃለስ ፍናን ሁብና ኢሉ ቃል ኣካያዲት ኮሚተ ኣቅረበ።

 

-ቀዳማይ መደብ- ናይ ሓባር ቃል

 

-መራሕ መደብ በዓል ብምቅጻል ድማ መደብ ጽንብል ንተሳተፍቲ ጽንብልalt እንታይ ከም ዝመስል ገሊጹ፡።

ንኣቶ ፍስሃ ናይር ኣቦ ወንበር…………ጽላል ፖሊቲካውን በርገሳውን ማሕበራት ንደሞክራስያዊ ለውጢ ናይ ሓባር ቃል ንኸቀርብ ኣብ መድረኽ ዓደመ።ብምኽንያት መበል 52 ዝኽሪ ምጅማር ቃልሲ ሕዝቢ ኤርትራ ድማ ብክልቲኡ ቛንቋ- ትግርኛን ዓረብኛን ቀረበት፡እቲ ናይ ሓባር ቃል ምስዛ ጸብጻብ ኣተኣሳሲርና ነቅረበልኩም።

 

ካልኣይመደብ

 

ፓነል - ዘተ ምስ ፖሊቲካውውያንን በርገሳውያንን ትካላት

 

ዛዕባ ዘተ ከምዚ ዝሰዕብ ነበረ፣

 

 

Method: SWOT/ Strength, weakness, opportunities and threats)

 

ኣርእስቲ ክትዕ ፓነል፣ ሓፈሻዊ ፖሊቲካዊ ገምጋም /Assessmentof the democratictransition

 

Assessement is basedlocally/ Sweden

 

 1. 1.ሓያልን ድኹምን ጐድኒ ምልክዊ ስርዓት ህግድፍ/ Strength and weakness

 

-    ዜናውን ፕሮፓጋንዳውን ስራሕ

-    ቁጠባዊ መዳይ

-    ወተሃደራዊ መዳይ

-    ዲፕሎማስያዊ መዳይ

 

 

ዕድላት ዕድመኡ ንምንዋሕ / Opportunities

 

-    ብዘናዊ መዳይ

-    ቁጠባዊ መዳይ

-    ዲፕሎማስያዊ መዳይ

-    ወተሃደራዊ መዳይ

 

ዝገጥሞ ዘሎ ብድሆታት/ challenges

 

-    ኣህጉራዊ  እገዳ

-    ምንጻል

 

 1. 2.ሓያልን ድኹምን ጐድኒ ደንበ ተቃውሞ/ strength and weakness

 

-    ሓያል ጐድኑ

-    ድኹም ጐድኑ

-    ዕድላት

-    ብድሆታት

 

 

 1. 3.ነዚ ወድዕነት ዚ ንምቅያር ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ እንታይ ክንገብር ኣሎና ይመስለካ/ኪ/ howcanwechange?

 

ኣብዚ ዘተ ፓነል ዝተሳተፋ ፖሊቲካዊ ውድባትን በርገሳዊ ማሕበራትን፣

 

 1. 1.ሰልፊ ደሞክራሲ ሕዝቢ ኤርትራ- ኣንቶንዮ ተስፋይ
 2. 2.ሰልፊ ኣልናህዳ -ኤርትራ- መሓመድ ኑር ዓሊ
 3. 3.ማሕበር ደቀ ኣንስትዮ ንውሕደት-ምሕረት ዳዊት
 4. 4.ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ- ኣላዛር ሓጎስ
 5. 5.ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ- ሰዒድ ኣደም
 6. 6.ፈደራልዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቃስኤ ርትራ- ኢድሪሳይ ዑስማን
 7. 7.ኢስላምዊ ሰልፊ ንፍትሕን ልምዓትን ኤርትራ- መሓመድ ከራኒ
 8. 8.ማሕበር መንእሰያት ንድሕነት ሃገር -መንሱር ኢስማዒል
 9. 9.ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ- ፊንሓስ ያዕቆብ

 

መራሕ ዘተ ኣቶ ሰመረ መሓሪ ንተዛተይቲ ኣብ መድረኽ ዓዲሙ፣ ኩሎም ተዛተይቲ ድማ ኣብ ቅድሚ ሕ ዝቢ ኣብ መድረኽ ቀረቡ። ኣብታ ቀዳመይቲ ኣርእስቲ ኣብ ሓያልን ድኹምን ኣብ ብድሆታትን ዕድላትን ዝገጠመና ጐድነታት ተ ቃወምቲ ድማ ሰፊሕ ክትዕ ተኻዪዱ፡፤ኣብ መደምደምታ ብውጽኢት እዚ ገምጋም ጽላል ፖሊቲካውን በርገሳውን ወልቀ ሰባትን ሓላፍነት ወሲዱ ፣ንስፊሕ ተሳትፎ ሕዝቢ ንምርግጋጽ ቀጻሊ ዓውደ-ልዝባትን ኮንፈረንሳትን ሰሚናራትን ክካየድተ ላቢዮም።

 

ኣብታ ካልኣይቲ ሕቶ ካብዚ ገምጋም ዚ ተበጊስና ካብ ዝሓለፈ ሓያልን ድኹምን፣ ዝገጥሙና ዕድላትን ብድሆታትን መዋጽኦ ከመይ ንግበር ኣብ ዝብል ክትዕ እውን ስፊሕን ሃናጽን ዘተ ተኻዪዱ፡፤

እቲ ፓነል -ዘተ ሰለስተ ሰዓት ወሲዱ። ድሕሪኡ ናይ ድራርን መዘናግዕን ተጀሚሩ ክሳብ ኣብ ሰንበት 29 ዘውግሕ እቲ ጽንብል ተኻዪዱ።

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ብምኽንያት መበል 52 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ዝቀረበ ናይ ሓባር ቃል

 

መስክረም ወርሒ ተስፋን ሓበንን ሕዝቢ ኤርትራ!

 

ዝኸበርኩም ሃገራውያን ተቓለስቲ ንደምክራስያዊ ለውጢ!

 

ዝኸበርኩም ዕዱማትና!

 

ብመጀመርያ እንቋዕ ንመበል 52 ዝኽሪም ጅማርና ጽነታዊ ቃልሲ ሕዝቢ ኤርትራ ንኽንዝክር ዘብቃዕና እናበልኩ ብሰመይን ብስም ኩሉኹም ተቃለስቲ ንደምክራስያዊ ለውጢ ሰላምታይ አቅርብ።

 

ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሕዝቢ ኤርትራ ብ1961 ኣብ ጎቦ ኣዳል ብውሑዳት ሰባት ብመሪሕነት ስዉእ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ፣ብመሰረት ፈደራላዊ ውዕል ኤርትራ ካብ 1952 ክሳብ 1963 ብሰም መንግስቲ ኤርትራ ናይ ገዛእ ርእሳ ቅዋምን ምሕደራን ከምዝነበራ እዚ ውዕልዚ ብኢትዮጵያን ብመሻርኽቱ ዝነበሩ ሰልፊ ኣንድነትን ብብቅሩብ ክፈርስ ምስ ጀመረ፣ ብኣንጻሩ ድማ እቶም ንመሰል ሕዝቢ ኤርትራ ዝኸላኸሉ ዝነበሩ ሃገራውያን ሓይልታት ብፍላይ ኣብ ቀጽሪ ናጽነት ተጠርኒፎም ዝነበሩ ንካልኦት ሃገራውያን ባእታታትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከይደኸሙ ነዚ መንግስቲ ሃይለሰላስ ነቲ ውዕል የፍርሶከም ዘሎ ንህዝቢኤርትራን ንሕቡራት ሃገራት ዓለም ከፍልጡ ጸኒሖም ኢዮም፣ ኣብዚ ግዜ’ዚ ክንዝክሮም ዘሎና ኣቦታትና ራእሲ ተሰማ፣ዓብደልቃድ ርከቢረን ኢብራሂም ሱልጣንን ወልደኣብ ወልድ ማርያም ነበሩ።ብዘይካኦም ድማ ኣብቲ ግዜቲ ኣባላት ፓርለማ ኤርትራ ዝነበሩ ኣቦና መሓመድ ዑመር ኣኪቶን ኢድሪስ መሓመድ ኣድምን ካልኦት ብዙሓት ነበሩ።ኣብ መጨረስታ ግን ብውዲት ዓለምን ውሽጣዉያን ተሓባበሮቶምን ኤርትራ ከምመንግስቲ ክትቅጽል ኣይከኣለትን።ናይዚ ሳዕቤን ድማ እቲዝተረኽበ ፖሊቲካዊ ሕዝባዊ ምልዕዓላትን፣ ውሽጣዊ ምንቅስቃሳት ከምሓረካ ዝኣመሰሉ ተመስረቱ ፖሊቲካውን ሰላማውን ቃልሲ ድማ ኣካየዱ፣ እዚ ሕዝባዊ ምልዕዓላትን ምንቅስቃሳትን እውን ስማዒ እዝኒ ኣይረኸበን ብጸላኢ ድማ ተሃድነ፡፤ ሎሚ ኣብዚ ግዜዚ በጃ ሕዝቦም ዝኾኑ ኣቦታትና ንዝክረሉ ዕለት ኢዩ። እዚ ኩሉ ምስ ተነጽገን ምስ ተሃድነን ድማ ኢዩ እቲ ኣብ ስደት ዝነበሩ ዝጠንሰስዎ ቀጺሉ ድማ ኣብ ጎቦ ኣዳል ብመሪሕነት ሓምድ ኢድርስ ዓዋተ ዝተጀመረ ምስ ኩሉ መሰናክላቱ ደገፍ ሕዝቢ ረኺቡ ድማ 1991 ንኤርትራ ናጽነታ ኣጐናጺፉ ኣካል ናይ ሕብረተ ስብ ዓለም ከምትኸውን ገበራ ሎሚ በዚ ዕለት እዚ ነዛ ታሪኻውን ሕዝባውን ዝኾነት ወርሒ መስከረም ንኩሎም ንሕዝቦም ናጻን ምውጻእ ሕይወቶምን ዝወፈዩ እንዝክራ ወርሒ ኢያ፣ ብካልእ ሸነኽ ወርሒ መስከረም በቲ ብ18 መስከረም ምልካዊ ስርዓት ምልካውነት ዘግሃደ ሉጸላም ዕለትነቶም ብግልጺ ስልጣንን ህዝቢ ክርከብ ኣለዎ ዝበሉ ተጋደልትን ኣባላት መሪሕነትን፣ ጋዜጠኛታትን ዝተመቁሑላ ወርሒ ጽንዓትን ተወፋይነትን ኢያ።

 

ክቡራትን ክቡራንን መስከረማውያን ተቃለስቲ ንፍትሕን ደሞክራስያን ኤርትራ!

 

ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ውልቀ መላኺ ናይ 6 ሰዓት ቃለ መሕትት ኣብ ዝሃቦ  ዓጀውጀው ንኩሉ ፍሽለታቱ ኣብቶም ኣገልገልቱ ጸጊዑ ነፍሱ ነጻ ኣውጺኡ ከም ዝመደረ ኣብታ ሓሳዊት ማዕከን ዘናኡ (ተቨ-ኤረ) ሰሚዕናን ርኢናን፣ ሎም ቅነ ድማ ኣብ እምባትካላ ኣኼባ ጸዊዑ ዳግመ ውደባን ምደባን ብዝብል ተማሓደ ሕቡእ ኣጀንዳን ስትራተጅን ኣውጺኡ ድሮ እቶም ሓሰውቲ ሰባክያ ንወፈራ ጀሚሮም ኣለዉ፣  ኣብዚ ወፈራ እዚ ገለ ካብ ’ቶም ክገልግልዎ ዝጸንሑ ክእሰሩን ክህደኑን ይርኤ ኣሎ፣ ገለ ምስጢራዊ ሓበረታት  ከም ዝሕብሮ ድማ፣ እቲ ስርዓት ካብዚ ወሪድዎ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምድሓን ንናይ ስልጣን ዕድመኡ ንምንዋሕ ብመንጎኘነት ገለ ሃገራት ኣቢሉ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናኡ ከዕሪ ይፈታትን ኣሎ፣  ንሕና ተቃለስቲ ንፍትሕን ድሕነትን ሕዝቢ ኤርትራ ኸ እንታይ ክንገብር ኣሎና፣ ንሱ ዝበሎ ክንደግም ክነብር ዲና ወይስ ብኣንጻሩ ምስተን ንሱ ዝቀርበን ዘሎ ሃገራት ተራኺብና ትጋገዩ ኣሎኹም እዚ ስርዓት ዚ ብተፈጥሮኡ ናይሁከትን ራዕድን ስለ ዝኾነ ክንዲ ምስኡ ትተሓባበሩ ምስ ሕዝቢ ኤርትራ ምትሕብባርን ምትሕግጋዝን ኢዩ ዘላቂ ሰላምን ብልጽግናን ክወሓስ ዝኽእል እምበር ምስ ሓደ ውልቀ መላኺ ዝምድና ውሕስና የብሉን ኢልና ንሕዝብን መንግስታትን ጐረበት ሃገራት ከነዕግብ ክንቃለስ ኣሎና፣ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ኣኼባ እምባትካላ ኣብ ውሽጢ ተቃወምቲ ኣቲኻ ብበዓይነቱ መላታት ገርካ ፋሕ ብትን ምእታዎ  ዝብል ኢዩ፣ እዚ እውን ድሮ ተጀሚሩ ኣሎ። እቶም ሓሰውቲ ሰባክያኑ ገዛ ገዛ እናዞሩ፣ እዚ ኩሉ ፍሽለታት ዘምጽኡን ሱ ኣይኮነን ትሕቲኡ ዝነበሩ ኢዮም፣ ሕጂ ድማ ድሕሪ ኣኼባ እምባትካላ ኩሉ ሽግራትና ክፍታሕ ኢዩ፣ እቲ ፍርቂ ተሪፎ ዘሎ ቅዋም ኣብ ግብሪ ክውዕል፣ ምርጫ ድማ ክካየድ ኢዩ፣ እቶም ሃገራውያን ተቃወምቲ ድማ ክሳተፉ ኢዮም፣መብራህትን ማይን ድማ  ኣብ ኣስመራ ክምለስ ኢዩ እናበሉ ነቲ ለዋህ ሕዝብና ኣብ ምትላል ተዋፊሮም ኣለዉ፣ ፍትሕን ደሞክራስን ኣብ ቅዋምን ምርጫን ዝተደረተ ኣይኮነን፣ እምበር ቃልስና ሕቶ ፍትሕን ደሞክራስያን ካብ ኮነ፣ ነዞም ኣውደኽደኽቲ ወልቀ መላኺ ከመይ ንግጠሞም ኢልና ክንሓስብን ክንመራመርን በዚ ኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም ከነዘኻኸርኩም ንፈቱ።

 

ክቡራንን ክቡራትን ተሳተፍቲ ወርሒ መስከረም- ወርሒ ተስፋን ትጽቢትን ሕዝቢ ኤርትራ!

 

ክቡራን ንክቡራትን ዕዱማት!

 

ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ናጽነት እንታይ ረኺቡ፣ ዕላማታት እቲ ብ1961 ዘበገሶ ናጽነታውን ሓርነታውን ከ ይትግበር ዶ ኣሎ ኢልና ንዝክሮን ነስተንትነሉን ግዜ ኢዩ ዘሎና፣ ሕጂ እውን እንተኾነ ኤርትራን ህዝባን ጌና ኣይ ቀሰነትን ኣላ። በቲ ድሕሪ ናጽነት ስልጣን ጉጀለ ኢሳያስ ህዝብና ናጽነቱ ከስትማቕር ይትረፍ፡ ካብ’ዚ ግዜ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝበኣሰ ኩነታት ኣጋጢሙዎ ይርከብ። ጉጀለ ህ.ግ.ደ.ፍ. ሃገር ብምሉእና ብዓቢ ቤት ማእሰርቲ  ቐይርዋ፡ ኤርትራ ካብ ዓለም ተነጺላ ደሰት ድኽነትን ሕማምን ደንቁርናን ኮይና ትርከብ ኣላ።

 

ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣፍራዪ ሓይሊ ሃገር ዝዀነ መንእስይና ድማ ብፍላይ ኣደዳ ግፍዕን ጭቍናን ስደትን ሞትን ኰይኑ ይርከብ። መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስደት ቦታታት ዘጋጠሞ ዘሎ ኣስካሕካሒ ኩነታት ኩላትና ንፈልጦን ንከታተሎን ስለ ዝዀንና ምድጋሙ ኣድላይነት የብሉን። እቲ ክንገብሮ ዝገበኣንና፡ መዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ሃገራዊ ሓላፍነትና ተገንዚብና፡ ንስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ .ኣውዲቅካ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ክንረባረብ ይግበኣና። ናይ ህዝቢ ማዕበል እንተ ተላዒሉ ኣብ ቅድሚኡ ደው ዝብል ሓይሊ ከም ዘይ ህሉ፡ ኣብ ሃገራት ኣዕራብ ዝተባረዐ ህዝባዊ ምንዕዓብ-ከምርዱእ ከምኡ ድማ ኣብ ኤርትራና እቲ ብጥሪ 2013 ኣብ ፎርቶ ኣስመራ ብተባዓት ሰራዊትና ዝተወስደን ህዝብና መሰላቱን ምርጋግጽን፡ ኣብ ሃገሩ ፍትሕን ማዕርነትን ግዝኣተ ሕግን ንከንግስ ከይተሓለለ ንክቃለስ ፍናን ሂብዎ ኢዩ።

 

ክቡራትን ክቡራንን ዕዱማትና!

 

ኣብዚ ግዜ ”ዚ ድሕሪ 14 ዓመታት ቃልስና ካብ ምልክነት ናብ ደሞክራስያ ገለ ኣዎንታዊ ምዕባሌታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ደገን ደንበ ተቓውሞ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ናብ ናይ ሓባር ስትራተጅን ኣንፈትን ገጹ ይምርሕ ኣሎ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ። ምንቅስቓስ መንእሰያትና ናብ ዝሔሸ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ተዋሃሂዱ” ስምረት ኤርትራዊን መንእሰይ ንድሕነት ሃገር” ይኹን ስምረት ኤርትራዊ መንእሰይ ንለውጢ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣስማት ተጠርኒፉ ንተቓላሳይ ህዝብና ዓቢ ተስፋ ስለ ዝኾነ ኩልና ሃገራውያን ሓይልታት ዓቕምታትና ብሓባር ጸሚድና ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብዑትብ ነትተቃሊስና ከነዕውት መብጽዓ እናትወላ መዓልቲ ኢያ ።ስለ’ዚ ኩሉ ደላይ ፍትሕን ሰላምን ኤርትራዊ፡ ንያታውን ንዋታውን ሰብኣውን ዓቕምታቱ ካብ ዝሓለፈ እዋን ንላዕሊ ከወፊ ይጥለብ ኣሎ። ብፍላይ ድማመ ንእስያትና ኣብ ክንዲ ምስሕሓብ ምርድዳእ ኣብ ክንዲ ምትሕምማይን ምንእኣስን ድማ ኣብ ምኽብባርን ምጽውዋርን ዘለዎ ፖሊቲካዊ ሃዋህው ንክትፈጥሩ እቲ ሕዝቢ ኤርትራ ዝብህጎ ለውጢ ክትደልዩን ክትቃለሱን ድኣ እምበር ኣብ ዘይ ፈላሊ ኣገላልጻታት ክንቈራቈስ ግዚኡ ኣይኮነን ግዜን ኩነታትን ዘይገልጽ ጭርሖታት ከም ንኣብነት፣ ”ኤርትራዊ ፍታሕ ን ኤርትራዊ ሽግራት” ሕዝቢ ኤርትራ ሽግራቱ ባዕሉ ክፈትሕ ጸኒሑን ኣሎን፣ ሎሚ ድማ ሽግር ኮይንዎ ዘሎ ውልቀ- መላኺ ስርዓት ኢሳያስን ውሑዳት ደቀመዛምርቱን ኢዮም ነዚ ኦም ድማ ከም ዝሰዕሮም ይተኣማመን ኢዩ፡ ሎሚ ሕዝብና ዝደልዮ ዘሎ ካብዚ ቀታሊ ስርዓት ንምድሓን እምበር ኣብ ዘየድሊ ጭርሖታት ተመርኲስኩም ኣብ ነንሕድሕድኩም ክትቋራቈሱ ኣይግባእን።በዚ ኣጋጣሚ ዚ ንኩሉ መንእሰይና ኣብ ዙርያ ጠርበዛ ኮፍ ኢሉ ውሽጣዊ ጸገማቱ ባዕሉ ክፈትሕ ንጽውዕ።

 

ኣብ መደምደታ ዕድሜና ኣኽቢርሉም ነዛ ታሪኻዊ መዓልቲ’ዚኣ ንምኽባር ኣብ’ዚ ተረኺብኩም ዘለኹም ኣሓዋትን ኣሓትን ክብ ዝበለ ምስጋናና ብምቕራብ፡ ኣብ ዝመጽእ ግዜ፡ ምልኪ ካብ ሃገርና ተቐንጢጡ ዕላማታት ሰውራና ብምሉኡ ተረጋጊጹ፡ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ብሓባር ከነብዕሎ ተስፋ ንገብር።

 

 

ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስውትና !

 

ዓወት ንደሞክራስያዊ ቃልሲ ሕዝቢ ኤርትራ!

የቀንየለይ!

 

 

 

 

 

 

Search our Website