Get Adobe Flash player

altgabeel.net

ፈደራላዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ  ብስንበት 29 መስከረም 2013 መስራቲ ጉባኤ ኣካይዱ። እቲ መስራቲ ኣኼባ ኣባላት መሪሕነት ዉድብ ዝተረኽብሉ ኮይኑ፡ ኣባላት ውድብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ሰፊሕ ክትዕን ምይይጥን ኣብ ውሽጣዊ ሕግታት ጨንፈርን መጻኢ መዳባቱን ድሕሪ ምክያድ መሪሕነት ጨንፈር መሪጹ።

ንሳቶም ከኣ ብጾት ሰሚራ ሳልሕ ኣቦ መንበር ፡ኣብራሃለይ ተስፋሁነይ ዋና ጻሓፊ፡ ሩታ ገብረእዝጋብሄር  ትሓዚት ገንዘብ፡ ዑመር ጣሃ ዙቤር ኣባል መሪሕነት ጨንፈር ኮይኖም ተመሪጾም። ብድሕሪ’ዚ ከኣ ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣባላት ጨንፈር ብዛዕባ ሓፈሻዊ ህሉው ኩነታት ኤርትራን ህዝባን፡ ከምኡ እውን ኣተሃላልዋ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራን ኣመልኪቶም ኣብ ዝዘተይሉ ኣብ ኤርትራ ፈደራላዊ ስርዓት ምትካል ንኹሎም ዝሐለፍን ዘለዉን ዝመጽኡን ሽግራት ህዝቢ ኤርትራ ንምፍታሕ ዓቢ ተራን ግደን ስለ ዘለዎ ኣገዳሲ ፖሊሲ ብምዃኑ ንምርግጋጹ ምሉእ ዓቕሞና ኣወፊና ከም እንቃለስ ቃል ኣቲና።  

ከምኡ እውን እቲ ኣብ ሃገርና ብሰንኪ ስርዓት ሀግደፍ ኣንጸላልዩ ዘሎ ናይ ጥፋኣት ደመና ንምኹናንን ጸረ ሰላም ስርዓት ህግደፍ ካብ ስልጣኑ ንምውጋድን ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ጎኒ’ዚ ውድብ ብምዃን ክቃለሱን ኣወንታዊ ኣበርክቶኦም ክልግሱን ጻውዒትና ነቕርብ፡።

ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ብሰራዊት ዝቀላቐል ዘሎ ናይ ለውጢ ተበግሶታት እናሞገስና እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ናይ ለውጢ ተርእዮታት ክሳብ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ ኣበርቲዑ ንኽቕጽልን ንሕና እውን ኣብ ጎኑ ከም ዘለናን እናገለጽና እቲ ዝተረፈ ውጹዕ ኣካል ሓይልታት ኤርትራ እውን ኣብ ጎኒ ደላዪ ለውጢ ህዝቡ ንኽስለፍን ኣትሪርና ንጽውዕ።

ኣብ መወዳእታ ንክንፊ ህዝባዊ ምክልኻል ዝገብሮ ዘሎ ስርሒታት ጉዕዞ ሓርነት እናመስገንና፡  መንእሰያት ኣባላት ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጎኒ ክንፊ ህዝባዊ ምክልኻል ( ፊ.ዲ.ም.ኤ) ብምዃን ናይ ቃልሲ ኣበርክቶኡ ከም ዘዐዝዙ ንገልጽ።

Search our Website