Get Adobe Flash player

 altህግደፍ ህዝባዊ ኣስተሓኮ ዘይብሉ ገባቲ መንግስታዊ ጭፍራ ክንሱ፡  ልዕሉ ጠመተ ሂቡ፡ ገዚፍ ወጻኢታት ሰሊዑ፡  ቁጠባዊ እቶት ብምስሳን ሂወት ህዝቢ ንምልዋጥ ይሰርሕ    ከም ዘሎ ኣምሲሉ፡ ኣዳናጋሪ ጎስጓሳት ከም ዘካይድ፡  እዚ ኣብ ከባቢ ኣስመራ፡ 

ንኹሉ ኣብነት ዝኸውን  ህዝቢ ዘሳተፈ  መደባት ጥሙር ማሕረስ የሳልጥ ኣለኹ  እንዳበለ ዝውጭጨሉ  ዘሎ ድማ፡ ከሎ ገና፡  ካብ ፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ዝሓልፍ ውጽኢት ዘምጽእ ኣይኮነን ክብሉ፡ ነቲ  ብ16 ሰነ 2013 ብቲቪ ኤረ ዝተቓለሐ ዜና ዝተኸታተሉ ኤርትራውያን ሓቢሮም።

 

እቶም ወሃብቲ ርእይቶ  እዚ መደብ’ዚ  ሓድሽ ዘይኮነስ ኣቐዲሙ ልሙዕ መሬት ካብ ትሕጃ ሓረስቶት መንዚዑ፡ ብነጻ ጉልበት ህዝቢ ብሓፈሻ፡ ወተሃደራትን ተመሃሮን ከኣ ብፍላይ ኣልሚዑ ዝተረኽበ ፍርያት ናብ ካዝና  ህግደፍ ብምእካብ ህዝቢ ጾም ኣሕዲሩ ንመጋየጺ   ክጥቀመሉ ምጽንሑን ኣዘኻኪሮም።

 

 ህዝቢ ድራር ዕለት ስኢኑ ብሓለንጊ ጥሜት እንዳተገርፈ እንከሎ፡ ኣብ ከባቢ  ጎላጉል ሽመጃና ዝርከብ ልሙዕ መሬት፡  ፍጹም ሓላፍነት ብዝጎደሎ ብሓይሊ ወሲዱ፡ ፍርያቱ  ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ቢራ  ንመጋየጺ ክጥቀመሉ ምጽንሑ ህዝቢ ሽመጃና ምስክር’ዩ፡ እዚ ንኹሉ ኣብነት ዝኸውን  ምህርቲ ብኣርባዕተ ዕጽፊ ዘዕቢ፡  ምሉእ ህዝቢ ዘሳተፈ መደባት ጥሙር ማሕረስ ኣብ ከባቢ ዓድታት ዓዲ-ጓዕዳድ፣ መርሓኖ፣ ገላ-ነፍሒ፣ ጎደይፍ ነሰላስልን ኣለና ዝበሃለሉ ዘሎ ከኣ፡ ብዘይጥርጥር ንህዝቢ ናይ’ቲ  ከባቢ ናብ መዓሙቕ ድኽነት ዘእቱ’ዩ ክብሉ ዘለዎም ስግኣት ገሊጾም።

 

መንግስቲ ሱዳን 8 ኣባላት መሪሕነት ውድብ ኢስላሕ ኤርትራ  ኣሲሩ

 

8 ኣባላት መሪሕነት እስላማዊ  ምንቅስቓስ ኢስላሕ ኤርትራ ብ8 ሰነ 2013 ብጸጥታ ሱዳን ከም ዝተኣስሩ ንሱዳን ትሪቪዩን ዝተባህለት ኣብታ ሃገር ትሕተም ጋዜጣ ብምጥቃስ ኣብ ንሓርነት ኔት ዝወጸ ዜና ሓቢሩ።

 

መብዛሕቲኦም ወተሃደራውያን መራሕቲ ከም ዝኾኑን  ኣብ ከሰላ  ካብ ዝርከብ መንበሪ ኣባይቶም ተታሒዞም ከም ዝተኣስሩ ዝገለጸ እቲ ዜና፡  እስላማዊ ናይ ምእራም ምንቅስቓስ ኢስላሕ ኣብ ዘውጸኦ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ መንግስቲ ሱዳን  ንኣህጉራውን እስላማውን  ክብርታት ብምኽባር፡  ነቶም ኣሲርዎም ዘሎ ብህጹጽ ክፈትሖም ከም ዝጸወዐን  ኣረዲኡ።

 

ኣብ ሲና ብበደዊን ተታሒዞም ንኣዋርሕ ክሳቐዩ ዝጸንሑ ስደተኛታት ተለቒቖም።

 

ካብ ዶባት ኤርትራን ሱዳንን  መዓስከር ሸገራኣብን  ብራሻይዳ ተጨውዮም፡ ኣብ  ሲና ናብ ዝርከቡ በደዊን ተሸይጦም፡ ንሓያሎ ኣዋርሕ  ኣብ ሚጢራዊ ማሕዩር  ዘስካሕክሕ ስቅያት ከሕልፉ ዝጸንሑ 9 ኤርትራውያን ዝርከብዎ  12 ግዳያት፡ ብሓያል ጻዕሪ  ዶ/ር ኣልጋነሽ ፍሳሃን ሸኽ መሓመድን ነጻ ወጺኦም ኣብ ዑቑብ ቦታ ከም ዝርከቡ  ኣሰና ብ16 ሰነ 2013 ሓቢራ።

 

እስማት እቶም ብተኣምር ካብ ኣፍ ሞት  ዝደሓኑ ግዳያት፡ 1. ራህዋ ኢዮብ ዕድመ 23 ኤርትራዊት፣ 2. ኣልማዝ ንኣምን ዕድመ 65 ኤርትራዊት፣ 3. ሰገን መብራህቱ ጸጋይ ዕድመ 32 ኤርትራዊ፣ 4. ሚሊዮን ከሰተ ዕድመ 25  ኤርትራዊ፣ 5. ተስፋኣለም ተስፋሚካኤል ዕድመ 20  ኤርትራዊ፣ 6. ተስፉ ቦኽራይ ሃብተማሪያም ዕድመ 20 ኤርትራዊ፣ 7.  መሪሕ  ፍትዊ ዕድመ 14 ኤርትራዊ፣ 8. ዳኒኤል ተኽለ ዕድመ 21 ኤርትራዊ፣ 9. ኣማኒኤል ተ/ሃይማኖት ዕድመ 19 ኤርትራዊ፣ 10. እሸቱ ጌቱ ዕድመ 19 ኢትዮጵያዊ፣ 11. ሓየሎም ገብረዝጋኣብሄር ዕድመ 23 ኢትዮጵያዊ፣ 12. ዋሂድ ካሕሳይ ዕድመ 20 ኢትዮጵያዊ፡ ከም ዝኾኑን ኣብ’ቲ ዝወጸ  ዜና  ሰፊሩ ኣሎ።

 ድ,ሰ,ደ,ኤ, 19-06-2013

Search our Website