Get Adobe Flash player

altኣብ ሓለዋ ሓሙሻይ መደበር ቤት ማእሰርቲ ኣስመራ ዝርከብ ዜጋ ኣብ ውሽጢ ንዝርከቡ እሙናት ምንጭታት መርበብ ሓበሬታ ገቢል ከም ዝሓበሮ ስድረኦም ሃለዋቶም ይኹን ኣበይ ከም ዝተኣስሩ ዘይፈልጡ ብስርዓት ህግደፍ ዝተኣስሩ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተሓይሮም ከም ዝርከቡ ገሊጹ።

እቲ ዜጋ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ብሰንኪ ቀረብ እኹል መግቢ፡ ዋሕዲ ጽሬት፡ ሕክምናዊ ረድኤት ብዘይምርካቦምን ምስቲ ብዝሖም ብጻዕቂ ኣብ ንኡስ ክፍልታት ተጸቓቒጦም ስለ ዘለዉ ንተላባዕቲ ሕማማት ይኹኑ ሙቐትን ከምኡ እውን በቲ ጨካን ስርዓት ዝወርዶም ማህረምትን ሰብኣነት ዝጎዶሎ ኩሉ ዓይነት ጭካነ ዝተመልኦ መግረፍቲ ኣብ ነብሶም ዝካየድ ዘይፍትሓዊ መርመራን ህይወቶም ንሓደጋ ተቓሊዕም ከም ዝርከቡን ሓቢሩ።

ብተመሳሳሊ እቲ ምንጪ ከም ዝሓበሮ ብሰንኪ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ 8 እሱራት ብዝበኣሰ ኩነታት ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዝርከብን ቀጻሊ ድሕነቶም ስለ ዘተሓሳሰቦን ንክሕብር ከም ዝተገደደ ብትሪ ገሊጹ።

እዞም እሱራት ገበኖም ከምዘይፈልጡን ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ ከምዘይቀረቡን እቲ ምንጪ ሓቢሩ።

ናይዞም ኣብ ሓሙሻይ መደበር ቤት ማእሰርቲ ኣስመራ ብስርዓት ህግደፍ ተኣሲሮም ዝሳቐዩን ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዝርከብን 8 ንጹሃት ዜጋታት ኣስማት ከኣ ከምዚ ዝስዕብ እዩ።

1-  ተኽለሃይማኖት ዕቑባሚካኤል ብፓስተር ዝፍለጥ ምኽንያት ማእሰርቱ ዘይፈልጥ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኑ ንልዕሊ 8 ዓመታት  ህይወቱ ብከንቱ ዝበሊ ዘሎ።

2-  ደበሳይ ሃይለ ተወላዲ ከረን ብተመሳሳሊ ኩነታት ን8 ዓመታት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኑ ህይወቱ ንሓደጋ ተሳጢሑ ዝርከብ።

3-  ሰመረ የማነ ምስ ሓዉ ሙሴ የማነ እዚኦም እውን ን8 ዓመት ብዘይፍርድን ክስን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ስቓይ ይርከቡ ።

4-  ሜጀር መብራህቱ ገብረመድህን ብካትሮ ዝፍለጥ 3 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ።

5-  ለጋስ ሓዲሽ ብተመሳሳሊ 3 ዓመት፡

6-  ሳይሞን ሽኮራይ ብተመሳሳሊ 3 ዓመት፡

7-  ሲራክ ወልዳይ ክልተ ዓመት፡

8-  ተስፋይ ስቤ ክልተ ዓመት፡ ክኾኑ እንከለዉ እዚኦም ኣስማቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ካብቶም ኣብቲ ሕሱም ቤት ማእሰርቲ  ተዳጒኖም ዝከቡ ብዙሓት ንጹሃት ዜጋታት ህይወቶም ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኣሰካፊ ናይ ሞትን ህይወትን ሓደጋ ስለ ዝርከቡ ህይወት ናይዞም ንጹሃት ዜጋታት ንምድሓን ንኩሎም ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጥ  ማዕከናት ዜናን ካልኦት ኣህጉራውያን ይኹኑ ዞባውያን ወይ እውን ዓለም ለኻውያን ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብምቕላሕ ህጹጽ ፍታሕ ንክረኽቡ እቲ ግዱስ ዜጋ ኣትሪሩ ተላብዩ።

ከም ዝፍለጥ ኣህጉራዊ ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰብ /amnesty international/ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2013 ንኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ጥራይ ብዙሓት ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይፍርድን ክስን ኣብ ትሕቲ ሕሱም ቤት ማእሰርቲ ህግደፍ ከም ዝርከቡን ብ10ታት ኣሽሓት ንጹሃት ዜጋታት ከኣ ኣብ ዘይፍለጥ ስቱር ኣብያተ ማሕቡሳት እቲ ስርዓት ተዳጒኖም ከም ዝርከቡን ገለ እውን ካብዚኦም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብሕማቕ ኣተሓሕዛን ማህረምትን ህይወቶም ዝሰኣኑ ከም ዝርከቡን ኣብ ሪፖርቱ ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ከምኡ እውን ነዞም ኣብ ኤርትራ ብጨካን ስርዓት ህግደፍ ተሓይሮም ዝርከቡ እሱራት ኣመልኪቱ ህይወት እዞም ንጹሃት ዜጋታት ንምድሓን ኣብ መላእ ዓለም ናይ ጎስጓስ ወፍሪ ከካይድ ጀሚሩ ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ገቢል ዶት ኔት /gabeel.net/ ክትሕብር ትፈቱ።

Search our Website