Get Adobe Flash player

altእቶም ምሉእ ጋንታ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ነበር ካብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ገደም ዋንነታ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝኾነት ወተሃደራዊት መርከብ ሒዞም ከም ዝተበገሱን ብዕለት 21-02-2013

ናብ ሃገረ ሱዕዲ ዓረብያ ፍሉይ ቦታ ወደባዊት ከተማ ጂዛን ከም ዝኣተዉን ደሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዝለኣኸልና ሓበሬታ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

 

altቀንዲ መበገሲ ናይዞም ጋንታ ምሉእ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ነበር ድማ ነቲ ብ21 ጥሪ 2013 ኣብ ፎርቶ ዝተበገሰ ፍትሓዊ ሕቶ ደገፍ ስለ ዝነበሮምን ብሕጂ እውን እቲ በቶም ምዑታት ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ኣብ ፎርቶ ዝተጀመረ ናይ ለውጢ ቃልሲ ክሳብ ዓወቱ ኣብ ጎኑ ብምኻን ኣንጻር እቲ ስርዓት ዝወሰድዎ ፈላሚ ስጉምቲ ከም ዝኾነን ክፍለጥ ተኻኢሉ።

 

ከም ዝፍለጥ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብሰንኪ ግዕዘ ምሕደራ ህግደፍ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣባላቱ ዝተፈላለያ ዓይነት መራክብን ጀላቡን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሒዞም ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ይስደዱ ስለ ዘለዉ እንዳፈራረሰ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ከኣ ውድቀት እቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኣብ ኣፍ ዕርበቱ በጺሑ ከም ዘሎን ዘረጋግጽ እዩ ክብል እቲ ካብ ደሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ።

 

Search our Website