Get Adobe Flash player

 

altብዕለት 05 ጥሪ 2013 ኣባላት ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤ.ዲ.ኪ ተ.ጀማል ሳልሕን ተ. ዓብደራሕማን ጣሃን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገብረ መኽፈቲ መስመሪ ጉባኤ ሓሙሽተ ውድባት ማለት፡ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራስያዊት ኤርትራ፡ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ሓባራዊ መሪሕነት፡ ሰልፊ ሃገራዊ ስኒት ኤርትራን ምንቅስቓስ ንደሞክራስያዊ ሓርነት መጻኢት ኤርትራን ተረኺቦም ናይ ደገፍ መግለጺ ኤ.ዲ.ኪ ከም ዝተነበበ ተገሊጹ።

ተጋደላይ ጀማል ሳልሕ ጸሓፊ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤ.ዲ.ኪ ንመግለጺ ደገፍ ኤ.ዲ.ኪ. ብምንባብ እዚ መስመሪ ጉባኤ ሓሙሽተ ፖለቲካዊ ውድባት‘ዚ ዝካየደሉ ዘሎ ህሞት፡ ኣብ ሃገራዊ መዳይ ምስ ንርኢ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ዝኾነ ግዜ ይካየድ ምህላዉ ዝፍለጥ ብምባል፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ተቓለስቲ ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን ግፍዓዊ ፖሊስታቱ ኣብ ምቕጻል ይርከብ ምዃኑ ገሊጹ። ብምቕጻል ንመላእ ኣፍራይ ሓይሊ ሕ/ሰብ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ንህዝብና ዘጋጥሞ ዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ነጻ ምርጫታትን ምቹእ ዕድላትን ምፍጣር፡ ብፖሊሲ ዕስክርና እናኸተበ፡ ንጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓታት ህግደፍ እናገልገሉ፡ ኣብ ዘይፍትሓዊ ኲናት ዘባርዖ ክዳጎኑ ይገብር ምህላዊ እውን ሓቢሩ። እዚ ውድዕነት’ዚ ድማ ኣብ ጉዕዞ ነካይዶ ዘለና ደሞክራስያዊ ቃልስና ይኹን ኣብ መጻኢ ዳግማይ ህንጸት ሃገር በሰላታቱ ዕጽፊ ዝገበር’ዩ፡፡ ሳዕቤን ናይዚ ውድዕነት’ዚ ኣብ ውሽጢ ዝርከብ ህዝብና ጥራይ ዘይኮነስ፡ ኣብ ቅርጺ ናይቲ ስርዓትን መሓውራቱን ምልሕላሕ ዝረኣየሉ ኩነታት ይግሃድ ኣሎ። እዚ ኩነታት’ዚ ስቓይ ህዝብና ድርብ ክኸውን ዝገብር ይኹን ደኣንበር፡ ቀጻልነት ናይዚ ስርዓት’ዚ ይነጽግ ምህላዉ የመላክት። ህዝብና ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ካብዚ ስርዓት’ዚ ንምንጋፍ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ተቓውምኡ ኣብ ውሽጢ እናማዕበለ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ድልውነቱ እናረጋገጸ ይመጽእ ኣሎ ክብል ብተወሳኺ ሓቢሩ ።

ብምቕጻል እዚ ሓሙሽተ ፖሎቲካዊ ውድባት’ዚ በዚ ታሪኻዊ መስመሪ ጉባኤ’ዚ ኣቢሎም ሓድነታዊ ምትሕንፋጽ ከረጋግጹ ምኽኣሎም፡ ኣብ ጉዕዞ ሓድነት ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ዓይነታዊ መወሰኽታ ምዃኑ ንግንዘብ፡፡ ስለዚ እዚ መስመሪ ሓድነታዊ ጉባኤ’ዚ ምልክነት ንምግጣም ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጉዕዞ ደሞክራስያዊ ለውጢ መሪሕ ተራ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ንምዕዛዝ፡ ካልኦት ውድባት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ከተባብዕ ተስፋ ንገብር ክብል እውን ገሊጹ።

 

ተ.ጀማል ሳልሕ ወሲኹ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ንምግጣም ኩሉ ዓቕምታት ደምበ ተቓውሞ ምጥርናፍ ሓባራዊ ዕላማን እዋናዊ ሕቶን ብምዃኑ፡ ምዕዋት ሃገራዊ ዋዕላን ኤርትራዊ ሃገራዊ ጉባኤን ክዕቐብ ዘለዎ ዓቢ መኽሰብ’ዩ ብምባል፡ ኣብዚ መዳይ’ዚ ውሽጣዊ ሓድነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ምዕዛዝን ምድልዳልን ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ኣገንዚቡ። ኣብ’ዚ ሁመት’ዚ ገለ ውገናት ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ከም ናይ ሓደ ሃይማኖታዊ መሳርሒ ገይርካ ብምርኣይ፡ ዘይመልክዑ ከትሕዝዎን ብጹዑቕ ከጸልምዎን ተዋፊሮም ይርክቡ ምስ በለ ቀጺሉ፡ እዞም ሽነኻት እዚኣቶም በዚ ኣገባባት’ዚ እንተቀጺሎም ማለት ንገዛእ ርእሶም ካብ ሃይማኖታዊ ዝንባሌታት ሓራ ከይኮኑ ንውሽጣዊ ሓድነት እቲ ባይቶ ክዝርግዎ እንተዘይኮይኖም ከጥቅምዎ ከምዘይክእሉ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ኣረጋጊጹ። ከምኡ’ውን እዞም ሃይማኖታዊ ዝንባሌታት ከንጸባርቑ ዝፍትኑ ወገናት ንቅዱስ ገድላዊ ዕላማታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝትንክፍ ብምዃኑ፡ ኩሎም ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብግቡእ ከስተውዕለሉን ክምክትዎን ይግባእ። ስለዚ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ኩሉ ገድላዊ መሳርሒታትና ብመሰረት ደምበ ተቓውሞ ዝሰማምዓሉ መሰረታዊ መትከላት ህልዊ ብድሆታት ንምግጣም፡ ውድቀት ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንምቅልጣፍን፡ ሓባራዊ ዕቱብ ስርሓት ምስልሳልን ኣገዳሲ ዕማም ምዃኑ ከም ዝግንዘብ ሓቢሩ።

 

ኣብ መወዳእታ ተ. ጀማል ሳልሕ ሓሙሽቲኦም ፖለቲካዊ ውድባት ብውጽኢት መስመሪ እዚ ጉባኤኦም’ዚ ዝወለድ ሓድሽ ውድብ ኣብ መጻኢ ንሓድነት ደምበ ተቓውሞ ዓይነታዊ ኣበርክቶ ዘበርክት ክኸውን ልባዊ ትምኒትና እዩ ክብል ገሊጹ። ከምኡ’ውን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጉዕዞ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዓይነታዊ ዝላ ንምምዝጋብ፡ ካብ ሕሉፍ ተሞክሮታት ግቡእ ትምህርቲ ብምውሳድ፡ እዚ መስመሪ ጉባኤ’ዚ ንመላእ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ሓደ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ንምጥርናፍ ዘተባብዕ ውሳኔታትን መደባትን ሒዙ ክወጽእ ልዑል ተስፋ ንገብር ብምባል መልእኽቱ ዛዚሙ።

 

 

ክፍሊ ዜና ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን

05 ጥሪ 2013


Search our Website