Get Adobe Flash player

altብፍስሓ ናይር

ዝበዝሑ ኤርትራዉያን ተቃወምቲ ሓድነት ሓድነት ስምረት -ስምረት እናበሉ ይግዕሩ፣ ስምረት ይኩን ሓድነት ግን ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ንሽም ዘይኮነስ ናይ ጥቅምታትን ኣብ ሃገራዊ ፖሊቲካውን፣ቁጠባውን ማሕበራውን ብማ ዕርነት ተሻሪኽኻ ምንባር ኢዩ። እቲ ስማዊ ስምረት ወይ ሓድነት ኣብ ናይ ሓባር ጥቅምን ውሳነታትን ዝተመርኰሰ ንክኽወን ኩሉ ክሳተፎ ኣለዎ።

Read more...

ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኤርትራ

ጨንፈር ለንደን - ዓባይ ብሪጣንያ

efdm-logo-new

ሐበሬታ

 

.... ብምኽንያት ዒድ ኣል ኣድሓ ኣልሙባረክ ንመላእ ህዝቢ ኢርትራን ብፍላይ ድማ ኣመንቲ ምስልምና ርሑስ በዓል ዒድ ክገብሮን ዝመጽእ ዒድ ኸኣ ኣብታ እንፈትዋ ዓድና ክኸውን ንመነ

 

በዚ ኣጋጣሚ ... ጨንፈር ለንደን ሰሚናር

  ዕለት 28-10-2012

  ዶክቶር ጀላለዲን መሐመድ ሳልሕ

 " ፈደራላዊ ፍታሕን ዝለዓዓሉ ሽግራትን"

ብዝብል ኣርእስቲ ብዓረብኛ ቋንቋ ኣዳልዩ ከምዘሎ ንሕብር

ቦታ:

Abrar House

45 Crawford Place

London W1H 4LP

Nearest Tube Station: Edgware Road, Hammersmith, central, &district lines

Buses: 6, 16,18,27,98,414

altኣብ ዞባና ዓቢ ጽልዋ ዘለዎም ዝኽሰቱም ዘለዎ ዝዕባታትን ለውጢታትን ከም'ውን ኣብ ሃገርና ብስንኪ ምልካዊ ሰርዓት ህግደፍ ዘሎ ሑማቕ ውድዕነትን ምንቆልቋልን ኣብ ዝተፈላልዩ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ባህላውን መዳይትን ኣብ ዘለውሉ እዋን ፈ.ደ.ም.ኤ ነዚ ውድዕነት'ዚ ብዕምቀት ክንበብን ንምልካውን ኣዕናውን ተግባራት ሰርዓት ህግደፍ ብምግጣምን ኣብ ዝሓልፉ ዓመታት ኣስፊኑዎ ዘሎ ናይ ሕስረት ሂውትን ጠቕላላ ዕንወትን ንምውጋድ ሰነ-ፍልጠታውን ግብራውን መልሲታት ክህብሉ ኣግዲዱዎ።

እዚ ኩነታት ከምዚ እናህልወ ብመስረት ውሽጣዊ ውድባዊ መምርሒን ኣብ ዝተውስንሉ ጊዜን ሳልሳይ ጉባኤ ፈ.ደ.ም.ኤ (ውጽኢት 3ይ ጉባኤና፡ ገድላዊ ምኽሰባትና ንምዕቓብን ኣብ ግዕዞ ውድብና ዓይነታዊ ዝላ ንምርግጋጽን'ዩ) ኣብ ትሕቲ ዝብል ተማ ካብ ዕለት 01 ክሳብ 04 ሓምለ 2012 ብምክያድ ነዞም ዝስዕቡ ኣረጋግጹ፡-

Read more...

 

ኣድራሽ ሆተል ሰቲት-ሑመራ

 

ኣብ ራብዓይ ውዕሉ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ፈደራልዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ኣብ ነድፊ ደምዳሚ መግለጺ ዓሚቕ ክትዕ ብምክያድ ኣርማትን ምምሕያሻትን ድሕሪ ምግባር ኣጽዲቁዎ። 

ስከረታርያ 3ይ ጉባኤ ፈ.ደ.ም.ኤ ካብ 5ተ ሰባት ዝቁመት ሽማግለ ሕጸ ኣባላት ፈደራላዊ ባይቶ ብምሕራይን ብጉባኤኛታት ድሕሪ ምጽዳቁን ኣስማት 35 ሑጽያት ብምቅራብ መድረኽ ደሞክራስያዊ ምርጫ ተኽፊቱ። ኣመራጺት ሽማገለ ከኣ፡ ካብ ተዓዝብቲ ውድባትን ደጋፊ ኣባልነትን ብምቋም ንመስረሕ ምርጫን መቁጻር ድምጽን ኣድላይ ምጽራይን ምጽፋፍን ብምካይድ ስርሓታ ዛዚማ።

Read more...

alt


ሑመራ፡ 01/07/2012

 

ብዕለት 01/07/2012 ሰንበት ድሕሪ ቅትሪ ኣብ ኢትዩጵያ ከተማ ሑመራ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ፈደራላዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ (ውጽኢታት 3ይ ጉባኤና፡- ገድላዊ መኽስባትና ንምዕቓብን ኣብ ገዕዞ ውድብና ዓይነታዊ ዝላ ንምርግጋጽን’ዩ!!) ኣብ ትሕቲ ዝብል ተማ ብውግዒ ተኽፊቱ። 

ኣብ መኽፈቲ እቲ ጉባኤ ውኪል ምምሕዳራዊ መንግስቲ ክለል ትግራይ ውኪል ምምሓዳር ከተማ ሑመራን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ደቂ ኣንሰትዮ ከተማ ሑመራን ብምሳታፍ ንጉባኤናታት ናይ እንኳዕ ብድሓን መጻእኹም መልእኽቲታት ኣመሓላሊፎም። ከም'ውን ኣብቲ መኽፈቲ ም/ኣቦ መንብር ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን፡ ውክልቲ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡ ስልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ እርትራዊ እስላማዊ ምንቅስቓስ ኣል ኢስላሕ: ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ውክልቲ ውድባት ኤርትራ ኣብ ከተማ ሑመራ ተርኽቡም።

 alt

መኽፍቲ እቲ ጉባኤ ብቃል ኣቦ መንበር ኣሳናዳኢት ሽማግለ ሳልሳይ ጉባኤ ፈ,ደ,ም,ኤ ብምኽፋት ኣብ ምድረኡ ንውከልቲ መንግስቲ ኢትዩጵያን መሓዙት ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ዝቅረብሉ ዕድመ ብምኽባሮም ኣብ ጽንበል መኽፍቲ ብምሰታፎም መስጋናኡ ኣመሓላሊፎ። ብምቅጻል ንመስረሕ ምስነዳው ስፊሕ መግለጺ ብምሃብ ቀዳማይ መድረኽ፡ሰነዳት ብምድላው ናብ ጨናፈራት ኦውሮጳን ሱዳንን ኢትዩጵያን እስቶራልያን ንክተዕ ብምውራድ ዘንበሮም ተዕዝብቲታን ለባውታትን ድሕሪ ምቅራቦም ናይ መውደእታ መልክዑ ንምሕዝ ነበረ። ካልኣይ መድረኽ ዕማም ሕጸ ኣባላት ጉባኤ ነበረ። ብኡ መስረት ከኣ፡ ካብ ዝተፈላልዩ ጨንፈራት ፈ.ደ.ም.ኤ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ጉባኤኛታት ከምርጹ ተኽእሉ። ኣብ መውዳእታ ናብዚ ንምብጻሕ ብግልበቶምን ብገንዘቦምን ኣብርክቱ ንዝግበሩ ብጾት ልዑል ምስጋናኡ ኣመሓላልፉ። ከም'ውን ንዝምደናታት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዩጵያን ነባሪ ከምዝኾነ ግለጹ። 3ይ ጉባኤ ፈ.ደ.ም.ኤ ኣብ ከተማ ሑመራ ምክያዱ ንዝምድናታት 2ተኡ ህዝብታት ዝድልድ ምዃኑ ኣስሚሩ።

 

alt


ድሕሪ እዚ ናይ ደገፍ ቃላት ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን፡ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡ ስልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ እርትራዊ እስላማዊ ምንቅስቓስ ኣል ኢስላሕ: ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ: ገዳይም ሕርበኛታትን ደቂ ኣንስተዮን ተነበቦም። ኩሉም ምድልዳል ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምቅላጣፍ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ ኣድላይነት ከምዘለዎ ብምግላጽ ጉባኤ ብዓወት ከዛዝም ዘለዎም ትምኒት ግሊጾም። በተመሳሳሊ ካብ ዶ/ ዮሲፍ ብርሃኑ ኣቦ መንበር ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ሺኽ/ ኻሊል መሓመድ ዓመር ዋና ጻሓፊ እስላማዊ ስልፊ ኤርትራ ንልማዓትን ፍትሕን፡ ተጋ/ ሓሚድ ድራር ኣቦ መንበር ስልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ሽኽ/ ሓሰን መሓመድ ሰልማን ኣቦ መንበር እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ፡ ተጋ/ ኑር እድሪስ ኣቦ መንበር ስልፊ ናህዳ ኤርትራ፡ ተጋ/ ሳሊሕ ሓዩትን ተጋ/ ኢብራሂም መዓሊምን ዝስደድዎ ናይ ደገፍ መልእኽቲታት ተነቢቦም። ኩሉም ለኣኽቲ 3ጉባኤ ፈ.ደ.ም.ኤ ብዓወት ከዛዘም ትምኒቱም ግሊጾም።

alt 

ኣብ መውደእታ እቲ መኽፍቲ ተጋ/ ብሺር እስሓቕ ጠቕላላ ሰከረተየር ፈደራላዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ንጉባኤኛታትን ውክልቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ዕዶማት ኣጋይሽን እንኳዕ ብድሓን ምጽእኹም ድሕሪ ምባሉ ፈ.ደ.ም.ኤ ብውሑዳት መንእስያት ኣብ ኦውሮጳ ናይ መቾት ሂወት ገዲፎም ንፍትሕን ደሞክራስን ሰላምን ዝስፍና ኤርትራ ንምህናጽ ፈ,ደ,ም,ኤ ብምምስራት ጽንኩር ኩነታትን ተጽእቡታትን ብምስጋር ስፊሕ ህዝባዊ ተሳትፉ ዘለዎ ውድብ ክተኽሉ ብቂዖም። ፈ.ደ.ም.ኤ ኤርትራዊ ዜጋ ሓራ ንምውጻእን ደሞክራስን ማሕበራዊ ፍትሕን ዝስፈና ኤርትራ ንምህናጽ ምስ ኩሉም ፖለቲካዊ ውድባት ብምቅላስ ንዘሎ ምውልዋልን ስዕረትን ካብ ሱሩ ብምውሓይን ንባና ዓወት ባይታ ብምምድማ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ኩሉ ዓቅምታት ብምስላፍ ዘይተሓለለ ቃልሲ መድረኽ ከም ዝጠልብና ገሊጹ። ኩሉም ሓይልታት ለውጢ ኣብ ናይ ዕዩን ስራሕን ቀዳምነት ክህቡ ኣብ ክንዲ ዘይኣሎ ስልጣን ምደዳረተላቢዮ። ፈ.ደ,ም.ኤ ንኩነታት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ መስረታዊ ለውጢ ዝምጽእንካብ ድኽነትን ምክራን ስደትን ዝናግፍን ሓቕና መንግስቲ ንምምስራት ዝቃልስ ዘሎ ሓይሊ ምዃኑ ኣረጋግጹ። ንመንእስያት ሃገራዊ ሓልፈነቶም ብምጽዋት ኣብ ዘለዎ ፖለቲላዊ ቅርጻታት ብምስላፍ ተራኦምን መሰላቶምን ክውስዶ ይግባኤ። ፈ,ደ.ም.ኤ ከኣ፡ ብሩ ንመንእስያት ክፉት ምዃኑ ኣረጋግጹ።

 

ሽማግለ ዜና 3ይ ጉባኤ ፈደራላዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ

 

 

Search our Website